Hier gaat ons! / Here we go!

Soos ek vanaand hier sit, op die tweede laaste aand van 2019; kan ek nie anders as om meegevoer te word met menigte herinneringe van hierdie afgelope dekade nie.

10 jaar gelede het ek en my man ontmoet. Ons is later getroud. Ons het twee gesonde kinders in die lewe gebring. Ek het begin blog. 3jaar terug het ek begin vlog. 4jaar terug het ek begin studeer. Hierdie afgelope jaar Graad gevang en aan die voor aand van die nuwe dekade besef ek ook die einde van ‘n seisoen is ook besig om op die horison aan te breek.

2009-2019 het my geleer:

*Jy kan enigiets bereik met die hoop en krag wat jy in Christus vind.

*Jy kan ‘n gelukkige lewe lei sonder oortolloge bagasie.

*Jy kan ‘nee’ sê en nie ‘n verduideliking hoef te gee nie.

*Jy kan perke stel rondom toegang wat ander na jou het.

*Jy kan weer begin studeer as is jy amper 30jaar.

*Jou sukses word nie bepaal deur hoeveel Rande jy in jou bank het nie, maar deur die liefde en goedgartigheid waarop jy ander behandel.

*Jy gaan nie almal se ‘cup of tea’ wees nie, dit is okay om koffie te wees.

*Nie almal gaan van jou hou nie en dit is ook okay. Jy is nie gemaak om almal ‘hêppy’ te hou nie.

*Die lewe gaan oor veel meer as net die mooi gesiggie wat jy opsit vir die wêreld. Dit gaan oor verhouding met God en verhouding met mense. Dit gaan oor ‘n lig vir die wêreld wees. Dit gaan oor Christus in die vlees wees.

*Ek het geleer dat seer mense maak seer, maar dat daar van ons as kinders van God verwag word om steeds goed te doen al maak dit hóé seer. Iewers word hulle seer gesond en is jy dankbaar jy het aanhou goed doen.

*Bid vir dit wat jy graag wil hê, maar wees dankbaar vir dit wat jy het. Jy kon minder gehad het.

*Ek het geleer dat vasbyt beloon word en dat daar mense daar buite is wat bereid is om die leemte wat jy ervaar in jou binneste te vul met hul onvoorwaardelike Jesus liefde en die stukkende hart te verbind. Hulle is die mense wat régtig vir jou bid.

Daar het soveel binne in my verander die afgelope 10jaar en kyk ek terug na die 10jaar terug ekke, wens ek dat ek toe kon weet wat ek nou weet. Maar mens kan alleenlik wysheid, kennis en insig opdoen wanneer jy self deur uitdagende omstandighede gaan. Opgee is nie ‘n opsie nie. Hoewel ek al telkemale die afgelope 10jaar in verskeie omstandighede eintlik die volste reg gehad het om kwaad te wees en op te gee, maar ek kan nie. Ek wil sien wat gebeur as ek nie opgee nie.

My gebed vir jou vir 2020 en tot die laaste dag van jou lewe is 2 Korinthiërs 13:13.

“Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.”

Toodles!

N.S. Moenie terugkyk na die teleurstellings van hierdie dekade nie. Leer daaruit en kyk vorentoe in 2020. Kyk vorentoe na die beloftes van God wat vir jou sal openbaar word en vervul word.

English

As I sit here tonight, on the second last night of 2019; I can't help but be enthralled with many memories of this past decade. 10 years ago my husband and I met. We got married later. We raised two healthy children. I started blogging. 3 years back I started vlogging. 4 years back I started studying. This past year caught my degree and on the eve of the new decade, I also realize the end of a season is also on the horizon. Soon we will find ourselves in a different country.2009-2019 taught me: * You can achieve anything with the hope and power you find in Christ. * You can lead a happy life without excess baggage. * You can say "no" and not need to give an explanation. * You can set limits around access that others have to you. * You can start studying again even if you are almost 30 years old. * Your success is not determined by how much money you have in your bank, but by the love and kindness you treat others with. * You're not going to be everyone's cup of tea, it's okay to be coffee. * Not everyone is going to like you and that's okay too. You are not made to keep everyone 'happy'. * Life is about much more than just the pretty face you put on for the world. It's about relationship with God and relationship with people. It's about being a light to the world. It is about being Christ in the flesh.* I learned that people who are hurting will hurt, but that we as children of God are still expected to do good even though it hurts. Somewhere their hurt will heal and you'll be thankful you kept doing good.* Pray for what you want, but be grateful for what you have. You could have had less.* I learned that sticking it out is rewarded and that there are people out there who are willing to fill the void you are experiencing in your heart with their unconditional Jesus love and to bind up the broken heart. They are the people who really pray for you.So much has changed inside me over the last 10 years and looking back at the 10 years, I wish I could have known what I know now. But you can only gain wisdom, knowledge and insight when you go through challenging circumstances yourself. Giving up is not an option. Although I have in many circumstances over the past 10 years actually had the full right to be angry and give up, but I can not. I want to see what happens if I don't give up.My prayer for you for 2020 and until the last day of your life is 2 Corinthians 13:14."The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all! Amen."Toodles!
P.S. Don't look back on the disappointments of this decade. Learn from it and look forward to 2020. Look forward to the promises of God that will be revealed to you and fulfilled.

One decade of love ❤️

3 thoughts on “Hier gaat ons! / Here we go!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s