Die boksie. / The box.

Ag julle, ek het al jare omgehuil omdat ek nie inpas nie. Ek het hoekies van myself afgesny, probeer om myself soos klei te knie en te vorm, probeer om my haarkleur en gromering en selfs die klere wat ek dra aan te pas om in te pas en niks werk nie. Ek is nou maar eenmaal nie gemaak om in ander se boksies te pas nie. Ek pas nie eens in die boksie wat ek vir myself geskep het nie. 🤣🤣

Wat is die punt?

Hou op probeer inpas. As God wou gehad het dat ons almal bymekaar moes inpas het hy ons almal dieselfde gemaak.

Ek sien soveel mense wat in vriende groepe is. Almal het dieselfde haarkleur. Hulle trek dieselfde aan. Hulle praat op dieselfde manier. Hulle eet dieselfde goed. Hulle loop dieselfde. Hulle kinders lyk dieselfde. Goeie jinne! Waar is die individualiteit? Waar is die uniekheid?

Ons gesinnetjie het amper niks ingemeen nie. My man en ek hou net van 3 tv programme om saam te kyk. Hy is mal oor visvang. Ek hou nie daarvan. Ek is lief vir lees en skryf. Hy vind dit hoogs vervelig. Tog werk ons. Tog kan ons nie die lewe sonder mekaar indink nie. Ons seun is tegnologie mal. Ons dogter is sing en dans mal. Tog wérk ons! Daar is nie een oomblik se verveeldheid in ons lewens nie.

En ek dink dit is wat elkeen kort. As elkeen kan besef dat dit wat hul na die tafel bring spesiaal is en kan bydra in ander se lewens kan en sal die wêreld ‘n beter plek wees.

Mense maak dit so slegte ding as jy (volgens hulle) anders is. Ons kan nie almal dokters wees nie. Ons kan nie almal Ingeneurs wees nie. Ons kort die mense wat die rakke sal pak. Ons kort mense wat die kos sal maak. Ons kort almal se unieke talente om in eenheid saam te werk. Eenheid is nie noodwendig als wat dieselfde is nie. Eenheid is wanneer elkeen sy unieke taak of talent na die tafel toe bring en almal saam in een rigting of vir dieselfde doel werk.

Dit breek my hart wanneer ek sien hoe mense afgekeer word omdat hul nie dieselfe is as die ander nie. Dit breek my hart, want keer op keer het dit al met my gebeur. Dit gebeur met my, want ek is crazy en laf en leef voluit, maar ek is ook diep ernstig en dit is daardie diep ernstigheid van my wat mense nie ken nie. Dalk is hulle bang daarvoor? Want dit is in daardie diep ernstigheid wat ek rou eerlik is en nie bang is om gevoelens te spaar nie. My man is die enigste een wat ek ken wat nie bang is vir daardie kant van my nie.

Ek spaar nie gevoelens in daardie kant nie, want ek weet dat om gevoelens te spaar dan meer skade sal doen as andersom.

Ek dink mense is ook bang om nie in te pas nie. Ek dink mense is bang om hul regte egte menswees te wys omdat ander wat ook bang is hul soveel keer al verwerp het.

Wat sou gebeur het as jy nie bang was nie? Wat as jy niks gehad het om te verloor nie?

Ek is nie bang nie. Ek het niks om te verloor nie en daarom kan ek jou verseker dat as jy die sprong vat en die keuse maak om te vlieg op jou eie unieke manier sal jy meer vryheid beleef as wat jy ooit kon dink of droom moontlik is in hierdie lewe.

Vat die kans!

Toodles!

English

Oh you guys, I've been crying for years because I do not fit in. I cut corners off of myself, trying to knead and shape myself like clay, trying to adjust my hair color and makeup and even the clothes I was wearing to fit in and nothing worked. I'm just not made to fit into other people's boxes. I don't even fit in the box I created for myself. 🤣🤣What's the point?Stop trying to fit in. If God wanted us all to fit in, He would've made us all the same.I see so many people who are in groups of friends. Everyone has the same hair color. They dress the same. They talk the same way. They eat the same stuff. They walk the same. Their children look the same. Good grief! Where is the individuality? Where is the uniqueness?Our little family have almost nothing in common. My husband and I only like 3 tv shows to watch together. He loves fishing. I'm not a fan of it. I love reading and writing. He finds it highly boring. Yet we work. Yet we cannot imagine life without each other. Our son is technology crazy. Our daughter is crazy about singing and dancing. Yet we work! There is not one moment's boredom in our lives.And I think that's what everyone's short of. If everyone can realize that what they bring to the table is special and can contribute to the lives of others, the world can and will be a better place.People make it such a bad thing when you (according to them) are different. We can not all be doctors. We cannot all be Engineers. We need the people who will pack the shelves. We need people who will make the food. We lack everyone's unique talents to work together in unity. Unity is not necessarily all that is the same. Unity is when everyone brings their unique task or talent to the table and everyone works together in one direction or for the same purpose.It breaks my heart when I see people being rejected because they are not the same as the others. It breaks my heart because time and time again it has happened to me. It happens to me because I am crazy and loud and live life to the fullest, but I am also deeply serious and it is that deep seriousness of mine that people do not know. Maybe they are afraid of it? Because it is in that deep seriousness that I am raw and honest and am not afraid to spare feelings. My husband is the only one I know who is not afraid of that side of me.I do not spare feelings in that side, because I know that sparing feelings will do more harm than the other way around.I think people are also afraid of not fitting in. I think people are afraid to show their true true humanity because others who are also afraid have rejected them so many times already.
What would have happened if you were not afraid? What if you had nothing to lose?I'm not scared. I have nothing to lose and therefore I can assure you that if you take the leap and make the choice to fly in your own unique way you will experience more freedom than you could ever imagine or dream possible in this life.Take the chance!Toodles!

3 thoughts on “Die boksie. / The box.

  1. seegogga sê:

    Jy praat so die waarheid. Dis hoekom ek destyds so lekker in zJohannesburg gewoon het. Daar is soveel verskillende mense dat almal gewoond us aan alles, en dus nie skeef opkyk vir vreemde mense, kleredrag, gedrag, hare of watookal nie. Hulle us gewoond daaraan, hulle aanvaar jou. Solank joy hart reg is( en ook dikwels as hy nie reg is nie). Variety(sp?) Is the spice if life

  2. Una sê:

    Skitterende skrywe, Sonell! Jy is my tipe mens, want al is jy reguit praat jy uit ń plek van diep omgee. Dis die verskil. Jy mag my enige tyd kritiseer, want ek het geleer, al was dit net deur die blogs, om jou te vertrou. Die feit dat jy voel jy nie in boksies pas nie, dis juis omdat jy jouself opgespoor het.🥰

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s